RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI


GİRİŞ
İşbu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Mücadele Politikası”); SAFİR Sondaj Ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“SAFİR Sondaj Hizmetleri”) olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politika ve uygulamaların ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Mücadele Politikası; SAFİR Sondaj Hizmetleri adına hareket eden tüm üçüncü tarafların, Genel Müdürün ve çalışanlarının yolsuzluk kapsamında SAFİR Sondaj Hizmetleri’ni zan altında bırakabilecek her türlü davranıştan uzak durmalarını hedefler. Bu doğrultuda kamu ya da özel sektör fark etmeksizin yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi ya da gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaklanmıştır.

1) TANIMLAR
“Yolsuzluk” bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan ya da dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasını; “Rüşvet” bir kişinin görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi, talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasını ifade eder. Yolsuzluk ve rüşvet; nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama veya diğer türlü menfaatler şeklinde olabilir.

2) GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Genel Müdürün yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda;

Risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi,
SAFİR Sondaj Hizmetleri faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütüldüğünün takibinin yapılması,
Politikalara ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir.
Tüm SAFİR Sondaj Hizmetleri çalışanları;

Genel Müdürce belirlenen politikalara uyum sağlamak,
Kendi faaliyet alanlarında oluşan riskleri etkin şekilde yönetmek,
İlgili yasal düzenlemelere uyumlu biçimde çalışmak,
Politikaya aykırı bir davranış ile karşılaşıldığında durumu Genel Müdüre bildirmek ile sorumludur.

3) MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının Politika esaslarına ve ilgili mevzuata uyum sağlaması zorunludur. Bu düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılacaktır.

Genel Müdürce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar ve iş ortaklarının seçiminde tecrübe, mali ve teknik yeterlilik ile birlikte etik değerler dikkate alınmaktadır. İş ilişkisine girilmeden önce bu kriterlerin araştırılması ve değerlendirmelerinin yapılmasının sorumluluğu öncelikli olarak Genel Müdüründür. Rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olumsuz geçmişi olan ortaklar ile diğer kriterler karşılanmış olsa dahi çalışılmayacaktır.

Olumsuz geçmişi bulunmayan ve diğer kriterleri de karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

Politika ve ilgili düzenlemelere uyum sağlanması,
Çalışanların bu düzenlemelere uygun davranması,
Belirli aralıklarla çalışanların Politika ve uygulanması konusunda eğitimler almalarının sağlanması,
Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri doğrultusunda bilgilendirme yapması ve rüşvet ve yolsuzluk ile karşılaşıldığında bildirim yapmalarının teşvik edilmesi ile ilgili şartlara yer verilir.
Politikaya aykırı bir durum oluşması halinde çalışmalar ve yürürlükteki sözleşme haklı sebeple sonlandırılacaktır.

4) POLİTİKA VE PROSEDÜR
Öngörülen Politika ve prosedürleri uygulama Yazgan & Bilgin Hukuk Bürosu denetmenliğinde gerçekleşir.

·RÜŞVET VE YOLSUZLUK
SAFİR Sondaj Hizmetleri amacı ne olursa olsun rüşvet ve yolsuzluk yapılmasını yasaklar. Rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla SAFİR Sondaj Hizmetleri ile iş ilişkisine girmek isteyen kişi ve kurumların bağı derhal kesilecektir.

·HEDİYE
Hediye genelde iş ilişkisi içindeki müşteriler tarafından nezaket icabı takdim edilen bir üründür. Hediyenin kabul edilebilmesi için hediyenin aleni olarak, iyiniyetle ve koşulsuz biçimde teklif edilmiş olması gerekir. SAFİR Sondaj Hizmetleri bu prensipler doğrultusunda sembolik ve maddi değeri yüksek olmayan hediyeler dışındaki hediyeleri kabul etmeyecek ve hediye etmeyecektir. Kabul edilen hediyeler Genel Müdür tarafından kayıt altına alınacaktır.

·KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ
Kolaylaştırma ödemeleri kişilerin devlet kurumlarında gerçekleştirilecek olan haklı iş ve işlemlerinin (izin ve ruhsat almak, vize başvurusu, belge temin etmek…) hızlandırılması ya da sonucunun güvence altına alınması için ilgili işlemleri yürütmekle yetkili kamu otoritelerine nakdi veya gayri nakdi menfaatlerin sağlanmasıdır. İşbu Politika kapsamındaki kişi ve kurumların hiçbiri ilgili devlet kurumlarına kolaylaştırma ödemesinde bulunamaz, bunu teklif edemez. SAFİR Sondaj Hizmetleri Genel Müdür ve çalışanları, kolaylaştırma ödemesi yapılmaması neticesinde oluşabilecek bir aksaklık ve gecikmeden sorumlu tutulamaz.

·BAĞIŞ VE SPONSORLUKLAR
SAFİR Sondaj Hizmetleri toplumu ayrımcılığa teşvik etme potansiyeli olan projelere, siyasi ve dini içerikli organizasyonlara, zararlı alışkanlıkların teşvik edildiği platformlara ve illegal faaliyetlere destek olmayacaktır.

SAFİR Sondaj Hizmetleri’ne yönelik her türlü ayni ve nakdi bağış talebi, kurumsal ve sosyal sorumluluk öneri ve istekleri SAFİR Sondaj Hizmetleri ilke ve politikalarına uyum ve bağışın takip edilebilirliğine ilişkin hususlar dikkate alınarak Genel Müdür onayına sunulur.

SAFİR Sondaj Hizmetleri ürün satışlarını destekleyici ve müşteriler ile ilişkileri geliştirici katkısı bulunan sektörel dernek, birlik, komite gibi kurumlar haricinde hiçbir kurum ile sponsorluk ilişkise içine girilmemesi ilkesini esas alır. Genel Müdür kendisine gelen tüm kurumsal destek ve sponsorluk taleplerini objektif bir şekilde inceleyerek değerlendirmede bulunur.

SAFİR Sondaj Hizmetleri tarafından yapılan bütün bağış ve gerçekleştirilen bütün sponsorluklar kayıt altına alınmaktadır.

5) HATASIZ KAYIT TUTMA
SAFİR Sondaj Hizmetleri hesap, fatura ve belgelerini mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak eksiksiz, kesin, şeffaf ve doğru biçimde kayıt altına almak ve bu kayıtları muhafaza etmekle sorumludur. Herhangi bir işleme muhasebe kayıtları veya ticari kayıtlar, bu kayıtlara ilişkin belgeler üzerinde değişiklik yapmayacaktır. SAFİR Sondaj Hizmetleri, tutulan kayıtların doğruluğunu; iç kontroller, risk değerlendirmeleri, kontrol aktiviteleri, raporlama ve gözetim uygulamaları yoluyla güvence altına alır. SAFİR Sondaj Hizmetleri mali tabloları Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

6) EĞİTİM
SAFİR Sondaj Hizmetleri çalışanlarının etik kurallar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili farkındalık geliştirmeleri amacıyla yüz yüze ve online eğitim araçları sunarak bunları düzenli aralıklarla uygulamaktadır.

İşbu Mücadele Politikası SAFİR Sondaj Hizmetleri çalışanlarınca sürekli ve kolaylıkla erişebilir durumdadır.

7) DENETİM VE KONTROL MEKANİZMALARI
SAFİR Sondaj Hizmetleri iş süreçlerinde potansiyel yolsuzluk risklerini önleyecek etkin iç kontroller bulundurur. Bu iç kontroller kapsamında;

Kurumsal politika, prosedür, talimat ve standartlara uyum sağlanmaktadır,
Kurumsal risk yönetimi uygulamaları kapsamında yolsuzluk riskleri de değerlendirilir ve bu riskler sürekli olarak izlenmektedir,
Yolsuzluk ortamının oluşmaması amacıyla kurumsal iş hedeflerinin gerçekçi bir şekilde belirlenerek bireysel hedeflere indirgenmesi sağlanmaktadır.

8) POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
SAFİR Sondaj Hizmetlerinin, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve etik uyum sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi kapsamında, tüm ilgililerin olası bir ihlale ilişkin bildirimde bulunabilecekleri veya bu konuda bilgi alabilecekleri iletişim kanalları (telefon, e-posta, web sitesi) mevcuttur. Bu iletişim kanallarından iletilecek bir bildirime erişim doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak faaliyet gösteren yetkili kişilerle sınırlıdır.

SAFİR Sondaj Hizmetleri çalışanları ve SAFİR Sondaj Hizmetleri adına hareket eden tüm üçüncü taraflara yönelik gözlemlenen veya şüphe duyulan ihlallerin isimli ya da isimsiz olarak derhal iletişim kanalları vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunan kişilerin kimlikleri gizli tutulur ve iletilen hususlar gizlilik kuralları dahilinde Genel Müdür ve Genel Müdür’e bağlı olarak faaliyet gösteren yetkili kişilerce incelenir.

9) POLİTİKA İHLALLERİ
İşbu Mücadele Politikası’na aykırılık durumlarında uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet satın alınan ve satılan firmalar ve iş ortakları, veya SAFİR Sondaj Hizmetleri adına hareket eden kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde işbu Mücadele Politikası’na aykırı herhangi bir davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun tespiti durumunda çalışmaların ve sözleşmelerin SAFİR Sondaj Hizmetleri tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.